Enige inligting wat deur die gebruiker aan VivA-Uitgewers verskaf word (insluitend naam en van, e-posadres, selfoonnommer, geboortedatum, foto’s van gebruikers, woonadres, ID-nommer (indien gebruikers verkies om dit te verskaf), IP-adres en ander inligting tydens, byvoorbeeld, ʼn registrasieproses of intekening op ʼn nuusbrief, asook enige kommentaar wat op enige van VivA-Uitgewers se sosialemediaplatforms gelewer word, mag deur VivA-Uitgewers gestoor word.

VivA-Uitgewers versamel inligting oor gebruikers se demografie en belangstellings soos van tyd tot tyd benodig vir navorsingsdoeleindes.

VivA-Uitgewers maak van koekies (cookies: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTPcookie) gebruik om inligting oor gebruikers se internetgebruikspatrone te versamel. Koekies kan ook gebruik word om gebruikers se inligting te onthou sodat sekere velde nie herhaaldelik ingevoer hoef te word nie, en om as meetinstrument te dien. Inligting wat deur middel van koekies versamel is, is ook onderworpe aan die riglyne vir beskerming van privaatheid soos hier uiteengesit.

Inligting kan ook gebruik word om gebruikers te kontak.

Ingesamelde inligting word as vertroulik hanteer en sal slegs met toestemming of waar vereis, met erkenning aan inligtingsbronne, gebruik word.

VivA-Uitgewers gebruik hierdie persoonlike inligting slegs vir sy eie doeleindes en sal nooit persoonlike inligting wat deur lesers aan ons verskaf is, verkoop of aan ʼn derde party vir bemarkingsdoeleindes verskaf nie.

Daar is geen beperking op hoe lank VivA-Uitgewers ʼn gebruiker se inligting mag stoor nie. Dit word eksplisiet gestel dat gebruikers daarop moet let dat hulle inligting, insluitende kommentaar, steeds VivA-Uitgewers se eiendom bly en op VivA-Uitgewers se sosialemediaplatforms vertoon mag word, selfs nadat lidmaatskap of subskripsie beëindig is.

Inligting wat deur gebruikers aan VivA-Uitgewers verskaf is, insluitende kommentaar wat geplaas word, kan gebruik word vir navorsing, beplanning, in ondersoeke na onregmatige gebruik van die webwerf, kommunikasie met gebruikers en verbetering van diens en inhoud in die algemeen.

Inligting wat deur gebruikers aan VivA-Uitgewers verskaf is, kan aan ʼn derdepartydiensverskaffer voorsien word ten einde die uitvoer van sy take moontlik te maak, in welke geval die derdepartydiensverskaffer ʼn ooreenkoms sal teken om die vertroulike hantering van hierdie inligting te verseker, of tensy ʼn behoorlik gemagtigde lasbrief anders bepaal. So ʼn derdepartydiensverskaffer sal mutatis mutandis onderhewig wees aan dieselfde bepalings as dié waartoe VivA-Uitgewers hom hiermee verbind.